תנאי שימוש - מערכת ממביט

תאריך עדכון: 15.10.18

כללי

 1. ברוכים הבאים למערכת "ממביט" ("המערכת") המנוהלת ע"י חברת אבאזא בע"מ מרחוב ז'בוטינסקי 168, בני ברק 5136004 ("החברה"). המערכת נועדה לאפשר לגולשים לקבל שירות לקוחות אישי ומהיר און ליין ("השירות") מגורמים שונים (לרבות מי מטעמם של אותם גורמים: "ספקי השירות"), במסגרת אפליקציית צ'אט ייעודית ואוטומטית (צ'אטבוט) המשולבת באתרי האינטרנט או באפליקציות של אותם ספקי שירות ("האתרים"). השירות והשימוש במערכת הינו בכפוף לכל דין ולתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וצור עימנו קשר בכל שאלה.
 2. מטעמי נוחות בלבד, נכתבו תנאי השימוש בלשון זכר. בכל מקום בו תנאי השימוש נוקטים לשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד.
 3. כאשר נעשה שימוש במילה "מידע", הכוונה היא, בין היתר, למלל, נתונים, סימנים, מושגים, הוראות, תוכנה, וידאו, אודיו, תמונות, טקסט, קבצי שמע, יצירות, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחריים, פטנטים, ומדגמים.
 4. באפשרותך לקבל את תנאי השימוש על-ידי לחיצה כפתור הקבלה וההסכמה לתנאים, כאשר אפשרות זו מאופשרת בממשק המשתמש של המערכת, או בעצם השימוש במערכת ו/או באילו מהשירותים המוצעים במסגרתה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש במערכת. אינך רשאי לקבל את תנאי השימוש ולהשתמש במערכת אם אינך כשיר ליצור הסכם משפטי מחייב (בין היתר מפאת גילך), אם אינך אזרח ישראל ותושב ישראל, או אם השימוש במערכת אסור לפי החוקים החלים עליך או לפי כל עניין אחר.
 5. אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מתוקפו של כל הסכם אחר בינך לבין החברה ו/או לבין ספקי השירות, אלא אם הוסכם אחרת מראש, בכתב ובמפורש.
 6. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנותם של תנאי השימוש.

שימוש במערכת

 1. השירות ניתן באמצעות ממשק שיחה ("צ'אט"), אשר במסגרתו המשתמש מעביר למערכת מידע ופרטים מסוימים, והמערכת מעבירה לגולש מידע, מסרים אישיים, הודעות, דיווחים ואישורים, ומאפשרת למשתמש לבצע פעולות מסוימות כלפי ספקי השירות ובאמצעות מערכות המידע שלהם, כדוגמת ביצוע תשלומים ופתיחת קריאות שירות ("פעולות השירות").
 2. השירות וכל שימוש מכל מין וסוג שהוא במערכת, בכל אמצעי גישה, כפוף לתנאי השימוש ולהוראות כל דין. הנך רשאי להשתמש במערכת לצרכיך האישיים בלבד, במסגרת האתר העיקרי, ולא לצורך מטרות מסחריות או מטרות אחרות. הנך מתחייב לא לנסות לחדור למערכת או לעשות במערכת שימוש אחר שלא באמצעות ממשק המשתמש המסופק על-ידי החברה ולא לנסות לחדור למחשביה של החברה. הנך מתחייב לא לפעול לשיבוש או להפרעה לשירות או למערכת ולא לעשות כל פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק המחשבים"), לרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין ו/או כדי לעבור עבירה אחרת, ו/או החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב או לחומר מחשב, או כל פעולה אחרת בין במערכת ובין בשימוש בשירותי החברה המהווה עבירה על החוק.
 3. כדי לקבל את השירות המוצע על-ידי המערכת, יהיה עליך לספק מידע נכון, מדויק ומלא, ולעדכן בדבר כל שינוי שחל במידע האמור. אינך חייב למסור לחברה מידע כלשהו אודותיך, אולם רובם המכריע של השירותים אשר מספקת המערכת, מוצעים למשתמשים אשר סיפקו פרטי משתמש ומידע מסוים אודותיהם. במקרים מסוימים, החברה וספקי השירות עשויים להסתמך על פרטי המשתמש והמידע שתמסור. הנך מתחייב כי יש לך את כל הזכויות הדרושות בפרטי המשתמש ובמידע אשר תמסור באמצעות המערכת, וכי השימוש בפרטי המשתמש ובמידע אשר תמסור לא יגרמו להפרת זכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
 4. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את פעילות המערכת באופן זמני או מוחלט, לבצע כל שינוי במערכת, ובכלל זה בשירות המוצע באמצעות המערכת, בתוכנה, בעיצובה, בתנאי הגישה למערכת וכיוצא באלה. כמו כן, החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום אותך מלהשתמש במערכת ללא כל הודעה מוקדמת, ככל שהדבר דרוש לצורך הגנה על המערכת או על צדדים שלישיים, במקרה של הפרת תנאי השימוש על-ידך, אם מסרת לחברה פרטים שגויים, או בכל מקרה אחר בו הדבר יידרש באופן סביר.
 5. במקרה בו תרשם למערכת ותקבל שם משתמש ו/או סיסמא, אתה הוא האחראי הבלעדי לשמירת הסודיות של פרטי החשבון שלך, ובפרט שם המשתמש והסיסמא. דאג לשמור עליהם בסוד! לאור זאת, אתה הוא האחראי הבלעדי לכל פעילות שמתבצעת בחשבונך. אנא דווח לנו מיד על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בחשבון של מישהו אחר.
 6. ככל שקיימת חובה חוקית או חובה במסגרת אחרת לקבל את אישורו והסכמתו של צד שלישי להשתמש במערכת, באחריותו הבלעדית של המשתמש לעשות כן לפני תחילת השימוש במערכת. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי ביחס לשימוש במערכת שנעשה על ידי שליחיו, עובדיו, נציגיו, וסוכניו, ושימוש זה יעשה בכפוף לתנאי השימוש ולהוראות כל דין.

האתר העיקרי; אתרים ושירותים של צדדים שלישיים

 1. כל פעולות השירות, לרבות התשובות, המידע, הפרסומים, והמסרים אשר ניתנים דרך המערכת, וביצוע תשלומים וקריאות שירות באמצעות המערכת, מסופקים ומבוצעים על-ידי מפעילי האתר העיקרי וספקי השירות או מי מטעמם, באחריותם הבלעדית. לחברה אין כל שליטה על פעולות השירות או על מעשיהם או מחדליהם של אותם צדדים שלישיים ומי מטעמם, והיא לא תחוב בכל אחריות בגינם, לרבות ביחס לזמינותם, תקינותם, שלמותם, נכונותם, פרטיותם, אבטחתם, עמידתם בדין וכולי. בנוסף, למען הסר ספק, החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לפעולות האתרים, לרבות ביחס לשירותים, תוכן, מסרים, פרסומות, מוצרים, טובין, או כל מידע אחר הזמין באמצעות האתרים.
 2. אתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שייגרם בקשר לשימוש או להסתמכות על פעולות השירות, או המידע אשר יימסר מטעם ספק השירות או צדדים שלישיים דרך המערכת. החברה לא תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל מצד ספק השירות או כל צד שלישי, מפעילי האתרים או כל גורם נוסף הקשור אליהם או מי מטעמם. האחריות היחידה לפעולות המערכת והמידע שיימסר באמצעות המערכת ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם, חלה על ספק השירות בלבד. פרסום תכנים מסחריים במערכת אינו מהווה המלצה מצד החברה או עידוד מצד החברה לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם. כל פעולה, התקשרות או עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים במערכת יסוכמו ישירות עם המפרסם הנוגע בדבר. החברה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא בכל אחריות בגינה.
 3. המערכת עשויה לכלול קישורים לפרסומות, ליישומים ולאתרים של צדדים שלישיים. כל שימוש באתרים אחרים כפוף לתנאי השימוש בהם ומדיניות הפרטיות שלהם. החברה לא תהיה אחראית ליישומים ולאתרים אלה ולשימוש בהם על-ידך, אף אם הם כוללים תוכן שנוצר על-ידי החברה. ההפניה לאתרים או ליישומים אינה מהווה הסכמה, אישור או נטילת אחריות בידי החברה, ובכלל זה בנוגע לתוכן הכלול בהם, תפקודם התקין או עמידתם בדין, והחברה לא תהיה אחראית על כל תוצאה של השימוש בהם.

אחריות

 1. המערכת וכל המידע המופיע בה או שניתנת אליו גישה דרך המערכת או באמצעותה עומדים לרשותך כמו שהם (As Is) ואין לחברה כל אחריות לגבי תוכנם, תקפותם ופעולתם התקינה. החברה עושה מאמצים רבים לשמור על המערכת מאובטחת ופעילה, אך אינה מתחייבת שהמערכת והשירות יסופקו ללא תקלות, הפרעות או טעויות, ולא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם עקב השימוש או אי-השימוש במערכת, או עקב השימוש או ההסתמכות על התכנים שמועברים דרכה. החברה והפועלים מטעמה לא יהיו אחראים בקשר עם השירות המסופק על-ידי המערכת. כך, בין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מודע לכך ומסכים שבכל עת המערכת עשויה להפסיק לפעול, באופן זמני או קבוע; המידע שלך, אשר יאוחסן על שרתי החברה או על שרתי גורמים אחרים מטעמה, עשוי להימחק ללא כל אפשרות לשחזרו; ייתכן שלא תהיה לך גישה למערכת; השימוש במערכת לא יתאים לדרישות שלך; ייתכן שהמערכת לא תהיה מאובטחת והמידע שיעבור בינך, לבין המערכת, ולבין ספק השירות או מי מטעמו יהיה חשוף לאחרים; פגם במערכת לא יתוקן.
 2. החברה אינה ולא תהיה אחראית למעשיהם או למחדליהם של ספק השירות או מי מטעמו, או של כל צד שלישי כלשהו, לרבות אלו המפרסמים או מעבירים מידע דרך המערכת. כל פניה לקבלת מידע, שירות או מוצר וכל קשר עם ספק השירות או כל גורם אחר אשר הציע אותם, ייעשו על-ידך ובאחריותך בלבד.
 3. האחריות לכך שווירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכות המחשוב שלך, מוטלת עליך בלבד, והחברה תהיה פטורה מכל אחריות בקשר לכך. ההתחברות למערכת נעשית באמצעות רשת האינטרנט, בנסיבות אלה יתכן שפרטי המשתמש או המידע שתפרסם, תמסור או תעלה דרך המערכת יגיעו לידי אחרים.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ולמען הזהירות, יודגש שבכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים או תוצאתיים אשר ייגרמו עקב הסתמכות או כל שימוש אחר במערכת.
 5. בכל מקרה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אחריות החברה המצטברת כלפיך וכלפי כל צד הקשור אליך וכל מי מטעמך, לא תעלה על הסכום אשר שילמת לחברה בגין השימוש במערכת, ואם לא שילמת לחברה במישרין עבור השימוש במערכת, החברה לא תהיה אחראית כלפיך כלל.
 6. מבלי לפגוע באמור לעיל, היה ולדעתך השירות או המערכת כוללים מידע שאינו נכון או מפר זכות או דין או גורם לכל פגיעה, אנא הודע לחברה על כך באופן מיידי. את ההודעה יש למסור לאבאזא בע"מ, רחוב ז'בוטינסקי 168, בני ברק 5136004, דוא"ל: support@membitbot.com על ההודעה לכלול פירוט של התלונה, את פרטי ההתקשרות שלך, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הערכת התלונה וטיפול בה. החברה תטפל בתלונה לפי שיקול דעתה.

קניין רוחני

 1. החברה היא הבעלים של כל זכות משפטית, רשומה או בלתי רשומה במערכת. הנך מתחייב לא לעשות כל פעולה שמפרה את זכויותיה של החברה, את סימני המסחר שלה, שמות המתחם שלה וזכויותיה או את זכויותיו של כל צד שלישי במערכת, ובמידע הכלול בה, ובכלל זה לא ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לפרסם, למכור, לערוך הנדסה לאחור, ליצור יצירה נגזרת או להעביר כל פרט הקשור במערכת. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, לחסום גישה למערכת ו/או לתכניה ו/או לשירותיה באופן מיידי ובלתי חוזר, למחוק, לשנות או להסיר מידע, שירותים או כל תוכן אחר, הכל מיד עם גילוי חשד להפרה או הפרה בפועל.
 2. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש ביישומים כלשהם לצורך סריקה או העתקה של תכנים מהמערכת.
 3. אם תיתן לנו הצעות או משוב, אנחנו נהיה הבעלים של כל הזכויות בהצעות הללו, ונוכל לעשות בהן שימוש לא מוגבל, ללא כל חובה או חבות כלפיך.

פרטיות

 1. פרטי המשתמש והמידע אשר תמסור באמצעות המערכת, וכן המידע אשר יימסר לך במסגרת פעולות השירות, ימסרו דרך שרתי החברה ומאגרי המידע שלה לספקי השירות. החברה תמסור לספקי השירות ולגורמים מטעמם את כל המידע המצוי ברשותה והדרוש לצורך אספקת השירות ופעולות השירות, לרבות פרטי המשתמש, שמות, כתובות, נתוני מגורים, פרטי משפחה, פרטי צריכה, כתובות דוא"ל, התכנים והשאלות אשר תעביר דרך המערכת, וכל מידע אחר. כמו כן הנך מסכים כי ספקי השירות יהיו רשאים להעביר לחברה את כל המידע אשר תמסור להם, לצורך מתן השירות וביצוע פעולות השירות. האכסון של המידע שיועבר לספקי השירות והשימוש בו, יהיה באחריותם המלאה של ספקי השירות, בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.
 2. מדיניות הפרטיות של החברה, הנמצאת כאן https://legal.membitbot.com/he_privacypolicy.html , הינה בבחינת תנאי מתנאי השימוש, ובעצם השימוש במערכת הנך מאשר את הסכמתך גם למדיניות הפרטיות.  

שיפוי

 1. מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי כל דין, הנך מסכים ומתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי גורם כלשהו, עקב הפרה על ידך של כל דין או תנאי השימוש.

שונות

 1. אנו עשויים לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. עליך לעיין בתנאי שימוש אלה באופן קבוע. שינויים אלה יחייבו אותך ללא כל סייג. אם אינך מסכים לשינויים בתנאים, עליך להפסיק להשתמש במערכת.
 2. על תקפותם, פרשנותם ו\או כל טענה ו\או תביעה ביחס לתנאי השימוש והשימוש במערכת יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הנובע מהם נתונה לבית המשפט במחוז תל אביב. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי אשר יהיה דומה ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן לפי חוק.