מדיניות פרטיות

תאריך עדכון: 15.08.18

ברוכים הבאים למערכת "ממביט" ("המערכת") של אבאזא בע"מ, מרחוב ז'בוטינסקי 168, בני ברק 5136004 ("החברה"). מדיניות הפרטיות שלהלן, כפי שתעודכן מעת לעת ("מדיניות הפרטיות"), מפרטת ומסדירה את האופן בו פועלת החברה בנוגע לפרטיותם של משתמשי המערכת, ובנוגע למידע אשר נמסר על ידם או שנאסף על ידי החברה בעת השימוש במערכת. החברה מחויבת להגן על פרטיות משתמשי המערכת בהתאם לדין.

מדיניות הפרטיות נכתבה בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אך היא מיועדת לנשים, לגברים ולחבר בני אדם כאחד. מדיניות הפרטיות היא חלק מתנאי השימוש https://legal.membitbot.com/he_termsofuse.html ("תנאי השימוש"), והגלישה והשימוש במערכת כפופים לה. מונחים שהוגדרו בתנאי השימוש - הגדרתם תחול גם על מדיניות הפרטיות.

מידע שתמסור לחברה

במהלך השימוש במערכת, ובפרט במסגרת תהליך ההרשמה למערכת, תתבקש למסור מידע אישי אודותיך. מידע זה עשוי לכלול, בין היתר, את שמך, עיסוקך, שם החברה, פרטי התקשרות (כגון דואל, מספר טלפון וכתובת), תמונה, מספר זהות, פרטי תשלום ועסקאות, כתובת מגורים, פרטים אודות משפחתך ופרטים בנוגע לבקשותיך והעדפותיך השונות.

יודגש כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. בכל עת תוכל לפנות לספקי השירות ולקבל את השירות שהם בדרכים אחרות, כפי שהם יורו.

פרטי המשתמש והמידע אשר תמסור באמצעות המערכת, וכן המידע אשר יימסר לך במסגרת פעולות השירות, ימסרו דרך שרתי החברה ומאגרי המידע שלה לספקי השירות. החברה תמסור לספקי השירות ולגורמים מטעמם את כל המידע המצוי ברשותה, לרבות המידע האמור לעיל, והשאלות אשר תעביר דרך המערכת, וכל מידע אחר. כמו כן הנך מסכים כי ספקי השירות יהיו רשאים להעביר לחברה את כל המידע אשר תמסור להם, לצורך מתן השירות וביצוע פעולות השירות, וכן מידע אחר אשר מצוי ברשותם.

החברה אינה אחראית על האופן בו נוהגים ספקי השירות וכל מי מטעמם ביחס למידע שנמסר להם. כל טענה בקשר עם רישום מאגרי המידע של ספקי השירות ומי מטעמם, לרבות ניהול מאגרי המידע, תיעוד גישה, זיהוי אימות וסיסמאות, בקרת גישה, ניהול הרשאות הגישה, הוראות למורשה מידע, הוראות אבטחה, תיעוד פעולות במאגר, שינויים במאגר, בקרה, אירועי אבטחה וסיכונים תופנה במישרין לספקי השירות, והחברה לא תהיה צד לכך. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של ספקי השירות, ואם אין כזו זמינה – לדרוש מהם לעיין בה.

הנך מאשר שמידע שנמסר על ידך עשוי להישמר במערכת ו/או במאגרי המידע של החברה וכי החברה עשויה לאסוף מידע על פעילותך באמצעות המערכת. מאגרי המידע של החברה מתארחים על גבי שירותי ענן של Amazon (AWS) ושל Google והעתקים נוספים של המידע עלולים להישמר גם במסגרת פעולתם של יישומים המוטמעים במערכת, למשל, DialogFlow ויישומים של Google, בישראל או בעולם.

העברת מידע לחברה, לרבות פרטי משתמש, מידע אישי או מידע רגיש, מעידה על הסכמתך לכך שהחברה יכולה להעבירו לספק השירות, וכן לעשות שימוש במידע לצורך מתן השירות ותפעול המערכת, לרבות לצורך שיפורה ואבטחתה, ביצוע מחקר וניתוחים נוספים, ומסירת מידע שיווקי או פרסומי (בין היתר בדיוור ישיר).

החברה לא תעביר לגורמים נוספים כל מידע אשר מזהה אותך, אלא במקרים הבאים: (א) בהסכמתך; (ב) העברת המידע מחויבת בדין; (ג) עם קבלת צו ביהמ"ש או דרישת כל רשות מוסמכת; (ד) הפרת הוראה או תנאי מתנאי השימוש, ככל שהעברת המידע נדרשת לדעת החברה בקשר עם כך; (ה) ההעברה הכרחית לדעת החברה כדי להגן על אינטרסים של החברה, של הציבור, או כדי להגן על שלומך; (ו) הדבר דרוש כדי להגן על זכויותיה של החברה בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו; (ז) כחלק מהשימוש הרגיל במערכת; (ח) כפי שאושר מפורשות במדיניות פרטיות זו; (ט) חל ארגון מחדש או שינוי במבנה המשפטי או מיזוג הפעילות של החברה, ונדרשת העברתו של העתק מפרטי המשתמש, ובלבד שתנאי מדיניות פרטיות זו ימשיכו לחול על כל שימוש בפרטים האמורים.

במידה וביצעת רישום למערכת, החברה תהיה רשאית לשמור את המידע אודותיך כל עוד לא ביקשת לסגור את חשבון המשתמש במערכת, וככל שהמידע נדרש לה לשם השימושים המנויים לעיל, או לשם הגנה על האינטרסים הלגיטימיים של החברה. בכל עת תהיה רשאי לפנות לחברה בכתב, לכתובת אבאזא בע"מ, רחוב ז'בוטינסקי 168, בני ברק 5136004 או לדוא"ל support@membitbot.comולבקש לעיין במידע אודותיך שמוחזק על-ידי החברה. בקשות לעיין במידע יטופלו על-ידי החברה תוך פרק זמן סביר, בהתחשב ביכולתה לאמת את זהות המבקש, לאתר את המידע המבוקש ולהבטיח את ההגנה על פרטיותם וזכויותיהם של מי שמידע שלהם נשמר בצמוד למידע המבוקש. בנוסף, תוכל לעיין במידע מסוים אודותיך (כגון מידע שהעלית לחשבון המשתמש באתר) ולבצע בו תיקונים, על-ידי כניסה לחשבון המשתמש שלך באתר, ככל שאפשרות זו קיימת בממשק המשתמש של המערכת שעומדת לרשותך.

אופן שימוש וגילוי של מידע אנונימי

לעיתים המערכת משתמשת במידע מזהה שאינו אישי, ובכלל זה מידע אותו המערכת אוספת או יוצרת על-בסיס מידע אישי, וזאת על מנת לשפר את העיצוב והתוכן של המערכת ולאפשר למערכת להתאים למשתמש את הגלישה במערכת. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע האמור, כדי לאבחן או להסיק מסקנות, בנוגע לאופן השימוש במערכת, לפתח את המערכת, ולשפר אותה, כמו גם על מנת להציע למשתמשים תכונות, שירותים, או מוצרים שעשויים לעניין אותם. אנו עשויים לשמור מידע אנונימי ולעשות בו שימוש באופן חופשי ללא הגבלת זמן, ולחלוק מידע אנונימי עם צדדים שלישיים, לרבות לצרכים מסחריים.

דיוור ישיר והתרעות

אם נרשמת למערכת ומסרת פרטי התקשרות, והסכמת מפורשות לכך שהחברה תשלח אליך דיוור ישיר, אזי החברה וספקי השירות יכולים לעשות שימוש בפרטי המשתמש ו/או במידע אשר תמסור לחברה לצורך שליחה אליך של מידע שיווקי, דברי פרסומת והצעות לרכישת שירותים או מוצרים, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, עליך להודיע לחברה על כך בכתב בכתובת support@membitbot.comמובהר כי אם תבקש שלא לקבל עוד מידע שיווקי, דברי פרסומת או דיוור ישיר מהחברה, הדבר עשוי להביא לחסימתך מחלקים מסוימים במערכת, ו/או לכך שלא תוכל עוד להשתמש בשירות, כולו או חלקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

בנוסף, אם תאפשר לחברה לשלוח אליך התרעות (notifications) באמצעות הממשק המיועד לכך בדפדפן שלך או באפליקציה, אזי החברה וספקי השירות יכולים לעשות שימוש במידע אשר תמסור לחברה לצורך שליחה אליך של מידע שיווקי, דברי פרסומת והצעות לרכישת שירותים או מוצרים, באמצעות התרעות כאמור. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל התרעות, כאמור, עליך להודיע לחברה על כך בכתב בכתובת support@membitbot.com_. מובהר כי אם תבקש שלא לקבל עוד התרעות, הדבר עשוי להביא לחסימתך מחלקים מסוימים במערכת, ו/או לכך שלא תוכל עוד להשתמש בשירות, כולו או חלקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית בכל עת לפנות אליך, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסרת לה וגם אם לא אישרת קבלת דברי פרסומת, בהודעות שירות ותחזוקה, כגון התראות ועדכונים הנוגעים לשירות בו אתה משתמש, הודעות בנוגע לתשלומים, החלפת סיסמה, פניות במערכת, עדכונים בנוגע לתנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, וכדומה.

נתוני גלישה

החברה עורכת מעקב אחר השימוש במערכת באמצעות כלים סטנדרטיים, כגון Google Analytics, pixels ו-Cookies, וזאת לצורך תפעולה השוטף והתקין של המערכת, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את המערכת להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כלים אלה אוספים מידע מגוון, כגון האינטראקציה בין המשתמש לממשק המשתמש של המערכת, משך הזמן ששהה במערכת, מהיכן הגיע למערכת, העדפותיו האישיות לתצוגת המערכת ועוד. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות במערכת או באתרי אינטרנט אחרים.

אבטחת מידע

החברה משקיעה מאמצים באבטחת המערכת והמידע האישי אודות משתמשיה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי המערכת, מחשביה ושרתיה של החברה, ושרתים של צדדים שלישיים, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה או חדירה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות המידע אשר ימסור המשתמש.  

הערה מיוחדת לגבי קטינים

השימוש במערכת מותר למי שמלאו לו 18 שנים בלבד. אם נודע לך שהמערכת משמש מי שלא מלאו לו 18 שנים, אנא הודע לנו על כך באופן מיידי בכתובת: support@membitbot.com

שינויים במדיניות פרטיות זו

מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת, ומדיניות הפרטיות העדכנית היא זו המחייבת. במקרה בו תשתנה מדיניות הפרטיות שינוי מהותי, בעל השפעה מהותית על פרטיותם או זכויותיהם של המשתמשים, תפורסם הודעה על כך במערכת קודם לכניסת השינוי לתוקף, והמשך השימוש לאחר כניסתו של השינוי לתוקף יהווה הסכמה לו. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה היא זו המפורסמת במערכת תחת הקישור "מדיניות פרטיות".

יצירת קשר

בכל שאלה, הערה או תגובה בנוגע למדיניות זו או בנוגע לעיון במידע אודותיך השמור אצל החברה, בכפוף ובהתאם לחובות המוטלות על החברה לפי דין, אנא פנה אלינו באמצעות הכתובת support@membitbot.com